Jans slægtstræ

Hendrik Poulsen, 17551834 (age 79 years)

Name
Hendrik Poulsen
Given names
Hendrik
Surname
Poulsen
Birth about 1755

MarriageMaren ThomasdatterView this family

Birth of a son
#1
Poul Henriksen
about 1786 (Age 31 years)

Death of a wifeMaren Thomasdatter
about 1806 (Age 51 years)

Shared note: Levede i Hygild i Ejstrup Sogn ved FT 1801; kilde på Nettet angiver, at hun skulle være død i 1806, men kirkebøgerne fra før 1814 er brændt, så det lader sig ikke bekræfte.
Skøde
Aftægtskontrakt
1822 (Age 67 years)

Note:

Aftægts Contract No 3 en rigsbankdaler 12 skilling sølv Fr Betaks med ½ Deel meere VI 1822 I mellem os undertegnede Hendrich Poulsen og Poul Hendrichsen begge af Hygild i Eistrup sogn, Wrads Herred aarhuus Amt angaaende den førstnævntes Ophold og Forplejning saalænge han og Hustrue Karen Jensdatter lever, som sidstmeldte Poul Hendrichsen forpligter sig til saaledes:

Jeg undertegnede Poul Hendrichsen som nuværende Ejer af forbemeldte Gaard i Hygild, forpligter mig herved til at lade indrette her i min iboende Gaard tre Fag Huus til Afbetjening og frie Beboelse for mine forældre Hendrich Poulsen og Hustru Karen Jensdatter saalænge de lever, som skal være indrettet og Forsvarlig istandsat med Loft Vinduer og Dørre, Skorsten og Ski?-værker, til hvad Tiid samme forlanges, og skal herefter forsvarlig vedligeholdes af mig eller efterkommende Ejer af min nu iboende Gaard.-

Hernæst til deres Underholdning forpligter jeg mig til, saalænge de finder for godt, at forblive hos mig, skal de nyde en forsvarlig Kost, saavelsom Pleje og Opvartning uden Betaling. Hvorimod ? de bliver besindet paa at være for sig selv paa deres Aftægt, skal jeg yde og levere oftbenævnte men desuden aarlig saalænge de lever 28 Siger tyve og otte skiepper Rug og 12 siger tov Skiepper Byg alt rein sundt og godt , som leveres dem i 4 qvartaler, nemlig til hvert

udslettet 16 ockter 1844 Aars 1 ste Januar 1 ste April 1 ste Juli og 1 ste October med ¼ Del af hver Slags af gangen, samt tre Potter dansk Brændeviin, hvoraf leveres dem til hvert Aars Paaske en Potte, til Pintsedag én Potte og til Julehøjtid én Potte. Desforuden overlades dem en Koe at malke som Gaardens Ejer vedligeholder og i Tilfælde at denne Ko enten ved uheld skulle komme til skade eller ogsaa blive for gammel at de ej kunne være tjent med samme, da skal gaardens Ejer Strax overlade den en anden Koe igjen og saaledes vedligeholde dem med en Koe at malke saalænge de lever og tillige maae mine Forældre udtage af min Faareflok 11 siger Elleve stk goede Faar, hvoraf de maa betjene sig saavel af Uld som H---- hvilke Faar med deres spæde Lam saavelsom Koen, jeg forpligter mig til at fodre og græsse forsvarlig godt, samt vogte og paapasse i alle Maader, lige med Gaardens egne uden Betaling. Endvidere maae udtage 2de Høns, som skal have frie Gang i Gaarden og maa betjerne sig af de Æg som falder af Samme.

Ligeledes leveres mine Forældre det fornødne Brændsel bestaaende af 30 siger tredive Læsser gode Heedetørv hver Læs regnet til 60 Sneese, som Gaardens Ejer skal være forpligtiet til at besørge gravet, røgtet og hjemkjørt sat i stak i Nærheden af Aftægtshuuset og tildækket i rette Tiid uden Betaling. I ligemaade overlades dem til Brug og Afbetjening ¼ Part af gaardens Kaalhauge til Kaal og andre Kiøkkenurter, hvortil Gaardens Ejer leverer den fornødne Gjødskning hver Aar og holder Hegnet i forsvarlig Stand om samme, ligesom de ogsaa maa have frie Adgang til Gaardens Brønd efter Vand.

4 Gaardens Ejer skal være forpligtet til at besørge disse Aftægtsnydere deres Brød baget tilligemed deres eget, naar behøves og forlanges, samt Kjøre deres Korn til og fra Mølle, saavelsom at befordre dem til og fra Kirke naar saadan forlanges og Lejlighed kan gives.

Endvidere overlader jeg forbemeldte mine Forældre til Brug og Afbetjening saalænge de lever : 2 de Senge med behørige Sendeklæder, saasom Dyner Puder, Lagner eller uldne (Høks)klæder, et fyr Bord paa Fod, 2 Stoele en fyr Malkeskab, en Kiste en Spinderok og et par Karter, et jern Strygjern med Bolte, en Ølfjerdingspand, en Vandspand og en Malkestrippe, en jern Gryde og en Ildklemme, for resten af Leerkar saasom Fade, Gryder og Sætter, alt hvad de nødvendig behøver, som de Aftægtsnydende selv vedligeholder og hvad som deraf er i Behold naar den længstlevende ved Døden afgaaeer beholder mig og mine Arvinger i den Stand det da er og forefindes.-

6 Naar en af forbemeldte mine Forældre ved Døden afgaaer skal den Efterlevende kuns have aarlig 14 siger fjorten Skiepper Rug og 6 siger sex Skpr Byg, derimod alt det øvrige ligesom tilforn, undtagen kuns 8 stk Faar i steden for 11.

7 Deres Begravelses Bekostning udredes af mig Poul Hendrichsen eller efterkommende ejere af Gaarden uden Betaling og i Tilfælde af sygdom eller allerdoms Svaghed skal Gaardens Ejer gaa dem til Haande med Pleie og Opvartning saa meget som mulig naar same behøves og forlanges og saa snart den længstlevende ved Døden afgaaer, skal denne Contracts Indhold i alle Maader ophøre.-

De i denne Contract (omm)elte aarlige Afgift kan efter nuværende Priiseer ansættes til Værdie 28 rd Sølv, med 5 Ganges Forsørgelse udgjør 140 rd Sølv og deri Begravelses Bekostning i sin Tiid 10 rd sølv, som tilsammen udgjør 150 rd Sølv, hvilken Capital ikke udredes i Penge men Vahre in natura efter denne Contracts Indhold.-

9 Denne originale Aftægts Contract paa behørig stemplet Papiir forbliver i min Hendrich Poulsens Gjemme, hvorimod jeg meddeler min Søn Poul Hendrichsen ligelydende Gjenpart deraf paa slet Papiir. ? Og denne Contraxct skal paa begge sider nøjagtig og efterkommes i alle Maader bekræftes i Overværelse af Vidners Underskrivt.- Høgild den Novbr 1821 Hendrich Poulsen Poul Hendrichsen Begge med ført Pen Til Vitterlighed C. Anegd ? Christen Sørensen

Læst under Tyrsting Wrads Herreds Ret den 25de Septbr 1822 og indført i samme Herredes Skjøde og Panteprotocol No 6 (fol310) pag 2. Poul Hendrichsen har efter Skjøde tinglæst Dags Dato Adkomst paa en gaard i Hygild af Htk 2 Tdr, 1 Skp, 3 Fdk, 1 Alb, hvorpaa hæfter efter tinglæst udtog 39 rd 4 m 9 s Sølv, og efter Obligation med 2 den Prioritet 60 r Sølv Frich

Death July 10, 1834 (Age 79 years)
Burial July 17, 1834 (7 days after death)
Family with Maren Thomasdatter
himself
17551834
Birth: about 1755
Death: July 10, 1834Hygild, Ejstrup Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt
wife
Marriage:
son
17861866
Birth: about 1786 31 33
Death: September 25, 1866Breil, Ejstrup Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt
Skøde

Aftægts Contract No 3 en rigsbankdaler 12 skilling sølv Fr Betaks med ½ Deel meere VI 1822 I mellem os undertegnede Hendrich Poulsen og Poul Hendrichsen begge af Hygild i Eistrup sogn, Wrads Herred aarhuus Amt angaaende den førstnævntes Ophold og Forplejning saalænge han og Hustrue Karen Jensdatter lever, som sidstmeldte Poul Hendrichsen forpligter sig til saaledes:

Jeg undertegnede Poul Hendrichsen som nuværende Ejer af forbemeldte Gaard i Hygild, forpligter mig herved til at lade indrette her i min iboende Gaard tre Fag Huus til Afbetjening og frie Beboelse for mine forældre Hendrich Poulsen og Hustru Karen Jensdatter saalænge de lever, som skal være indrettet og Forsvarlig istandsat med Loft Vinduer og Dørre, Skorsten og Ski?-værker, til hvad Tiid samme forlanges, og skal herefter forsvarlig vedligeholdes af mig eller efterkommende Ejer af min nu iboende Gaard.-

Hernæst til deres Underholdning forpligter jeg mig til, saalænge de finder for godt, at forblive hos mig, skal de nyde en forsvarlig Kost, saavelsom Pleje og Opvartning uden Betaling. Hvorimod ? de bliver besindet paa at være for sig selv paa deres Aftægt, skal jeg yde og levere oftbenævnte men desuden aarlig saalænge de lever 28 Siger tyve og otte skiepper Rug og 12 siger tov Skiepper Byg alt rein sundt og godt , som leveres dem i 4 qvartaler, nemlig til hvert

udslettet 16 ockter 1844 Aars 1 ste Januar 1 ste April 1 ste Juli og 1 ste October med ¼ Del af hver Slags af gangen, samt tre Potter dansk Brændeviin, hvoraf leveres dem til hvert Aars Paaske en Potte, til Pintsedag én Potte og til Julehøjtid én Potte. Desforuden overlades dem en Koe at malke som Gaardens Ejer vedligeholder og i Tilfælde at denne Ko enten ved uheld skulle komme til skade eller ogsaa blive for gammel at de ej kunne være tjent med samme, da skal gaardens Ejer Strax overlade den en anden Koe igjen og saaledes vedligeholde dem med en Koe at malke saalænge de lever og tillige maae mine Forældre udtage af min Faareflok 11 siger Elleve stk goede Faar, hvoraf de maa betjene sig saavel af Uld som H---- hvilke Faar med deres spæde Lam saavelsom Koen, jeg forpligter mig til at fodre og græsse forsvarlig godt, samt vogte og paapasse i alle Maader, lige med Gaardens egne uden Betaling. Endvidere maae udtage 2de Høns, som skal have frie Gang i Gaarden og maa betjerne sig af de Æg som falder af Samme.

Ligeledes leveres mine Forældre det fornødne Brændsel bestaaende af 30 siger tredive Læsser gode Heedetørv hver Læs regnet til 60 Sneese, som Gaardens Ejer skal være forpligtiet til at besørge gravet, røgtet og hjemkjørt sat i stak i Nærheden af Aftægtshuuset og tildækket i rette Tiid uden Betaling. I ligemaade overlades dem til Brug og Afbetjening ¼ Part af gaardens Kaalhauge til Kaal og andre Kiøkkenurter, hvortil Gaardens Ejer leverer den fornødne Gjødskning hver Aar og holder Hegnet i forsvarlig Stand om samme, ligesom de ogsaa maa have frie Adgang til Gaardens Brønd efter Vand.

4 Gaardens Ejer skal være forpligtet til at besørge disse Aftægtsnydere deres Brød baget tilligemed deres eget, naar behøves og forlanges, samt Kjøre deres Korn til og fra Mølle, saavelsom at befordre dem til og fra Kirke naar saadan forlanges og Lejlighed kan gives.

Endvidere overlader jeg forbemeldte mine Forældre til Brug og Afbetjening saalænge de lever : 2 de Senge med behørige Sendeklæder, saasom Dyner Puder, Lagner eller uldne (Høks)klæder, et fyr Bord paa Fod, 2 Stoele en fyr Malkeskab, en Kiste en Spinderok og et par Karter, et jern Strygjern med Bolte, en Ølfjerdingspand, en Vandspand og en Malkestrippe, en jern Gryde og en Ildklemme, for resten af Leerkar saasom Fade, Gryder og Sætter, alt hvad de nødvendig behøver, som de Aftægtsnydende selv vedligeholder og hvad som deraf er i Behold naar den længstlevende ved Døden afgaaeer beholder mig og mine Arvinger i den Stand det da er og forefindes.-

6 Naar en af forbemeldte mine Forældre ved Døden afgaaer skal den Efterlevende kuns have aarlig 14 siger fjorten Skiepper Rug og 6 siger sex Skpr Byg, derimod alt det øvrige ligesom tilforn, undtagen kuns 8 stk Faar i steden for 11.

7 Deres Begravelses Bekostning udredes af mig Poul Hendrichsen eller efterkommende ejere af Gaarden uden Betaling og i Tilfælde af sygdom eller allerdoms Svaghed skal Gaardens Ejer gaa dem til Haande med Pleie og Opvartning saa meget som mulig naar same behøves og forlanges og saa snart den længstlevende ved Døden afgaaer, skal denne Contracts Indhold i alle Maader ophøre.-

De i denne Contract (omm)elte aarlige Afgift kan efter nuværende Priiseer ansættes til Værdie 28 rd Sølv, med 5 Ganges Forsørgelse udgjør 140 rd Sølv og deri Begravelses Bekostning i sin Tiid 10 rd sølv, som tilsammen udgjør 150 rd Sølv, hvilken Capital ikke udredes i Penge men Vahre in natura efter denne Contracts Indhold.-

9 Denne originale Aftægts Contract paa behørig stemplet Papiir forbliver i min Hendrich Poulsens Gjemme, hvorimod jeg meddeler min Søn Poul Hendrichsen ligelydende Gjenpart deraf paa slet Papiir. ? Og denne Contraxct skal paa begge sider nøjagtig og efterkommes i alle Maader bekræftes i Overværelse af Vidners Underskrivt.- Høgild den Novbr 1821 Hendrich Poulsen Poul Hendrichsen Begge med ført Pen Til Vitterlighed C. Anegd ? Christen Sørensen

Læst under Tyrsting Wrads Herreds Ret den 25de Septbr 1822 og indført i samme Herredes Skjøde og Panteprotocol No 6 (fol310) pag 2. Poul Hendrichsen har efter Skjøde tinglæst Dags Dato Adkomst paa en gaard i Hygild af Htk 2 Tdr, 1 Skp, 3 Fdk, 1 Alb, hvorpaa hæfter efter tinglæst udtog 39 rd 4 m 9 s Sølv, og efter Obligation med 2 den Prioritet 60 r Sølv Frich